ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ?

OHV-ᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᕈᑏᑦ43,8%-ᖏᑦ ᐊᑦᑐᐊᕗᑦ

famille

ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ
15 ᐊᒻᒪᓗ 24
ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ.

bonhomme boys
fille skidoo
skidooNeige

OHV-ᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᕈᑏᑦ 56,5% -ᖏᑦ ᐊᑦᑐᐊᕗᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑎᒻᒪᕆᓐᓄᑦ.

ᓄᓇᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔫᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᕈᑏᑦᐊᒥᓲᓂᕐᓴᐅᕗᑦᓯᑭᑑᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᓂᒃ.

2004 ᐊᒻᒪᓗ 2009
ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓄᑦ ᐊᑯᓐᓂᒥ,

143
-ᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃᑦ 18
ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ ᒪᓐᑐᔨᐊᓪᒥ ᐱᐊᕃᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆᖓᓄᑦ
ᐃᑎᕐᑐᖃᖃᑦᑕᓚᐅᔪᔪᖅ OHV-ᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᓂᖅ
ᐱᑦᔪᑕᐅᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ. ᑖᒃᑯᓇᖕᖓᑦ

ᐱᓂᕐᓗᕈᑕᐅᓕᓂᕐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᒫᒃ:

58%
-ᖏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᐃᖏᕐᕋᔫᓄᑦ
ᕗᐱᓂᕐᓗᕈᑎᕕᓂᕐᓂ
ᐊᑦᑐᐊᓯᒪᔪᑦ ᓯᑕᒪᓂᒃ
ᐊᑦᓴᓗᐊᓕᐊᐱᓐᓄᑦ.

bonhomme trauma

55%
-ᖏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᐃᖏᕐᕋᔫᓄᑦ
ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᕕᓂᕐᓂ
ᓂᐊᖁᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᕈᑎᓂᒃ
ᑭᖑᓂᖃᕐᓯᒪᔪᑦ.

bonhomme bones

54%
-ᖏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᐃᖏᕐᕋᔫᓄᑦ
ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᕕᓂᕐᓂ
ᓴᐅᓂᒃᑯᑦ ᓇᐱᐅᕐᖃᕈᑎᓂᒃ
ᑭᖑᓂᖃᕐᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᓱᒪᒋᑦᓯᐊᕈᒃ

ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ 18
ᐊᑖᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ ᑖᒃᑯᑐᐊᑦ

ᐅᖃᕐᓱᒋᑦ
ᐊᕐᖁᑎᒃᑰᖏᑦᑐᖅ
ᐃᖏᕐᕋᔫᓄᑦᐱᓂᕐᓗᕈᑏᑦᐋᓐᓂᕈᑕᐅᕋᓕᓐᓂᐹᖑᕗᑦᓄᓇᕕᒻᒥ

ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᑏᑦ

 

Source: ministère de la Santé et des Services sociaux, Nunavik regional board for health and social services, Med-Écho, Institut national de santé publique du Québec.